'dao tao ngan han,ngan han, PLC, dien, cong nghe dien, cn dien'; ''; ''; ''; ''; Vi điều khiển - www.sctc.edu.vn